අකාබනික වර්ණකය

අකාබනික වර්ණකය පරිසර හිතකාමී සහ බහුකාර්යතාවයෙන් සංලක්ෂිත වේ. නොල්සන් කෙමිකල්ස් 1996 සිට අකාබනික වර්ණක සංවර්ධනය හා නිෂ්පාදනය සඳහා කැපවී සිටී.

COMPOUND FERRO TITANIUM RED

MF-656R

COMPOUND TITANIUM YELLOW

(විශාල ආවරණ බලයක් සහිත පරිසර හිතකාමී ක්‍රෝමේට් ආදේශකය)

  • CT-646Y
  • CT-656Y
  • CT-666Y

COMPOUND TITANIUM RED

(විශාල ආවරණ බලයක් සහිත පරිසර හිතකාමී ක්‍රෝමේට් ආදේශකය)

  • CT-646R
  • CT-656R

අල්ට්‍රාමරීන් නිල්

ක්‍රෝම් යෙලෝ

MOLYBDATE ORANGE

PHTHALOCYANINE BLUE

PHTHALOCYANINE GREEN

දැන් අප හා සම්බන්ධ වන්න!