සන්නායක සහ ප්‍රති-ස්ථිතික වර්ණකය

1996 දී පිහිටුවන ලද දා සිට නොයෙල්සන් කෙමිකල්ස් සන්නායක හා ස්ථිතික විරෝධී වර්ණකවල තරඟකාරී වාසිය ලබා ගෙන ඇත. අපගේ නිෂ්පාදන තරඟකාරී මිල ගණන්වලදී කර්මාන්තයේ ප්‍රමුඛ ප්‍රතිරෝධයක් ලබා දෙයි.

සන්නායක මිකා පවර්

EC-300

සන්නායක ටයිටේනියම් ඩයොක්සයිඩ්

EC-320

සන්නායක කාබන් කළු

EC-380

සන්නායක සින්ක් ඔක්සයිඩ්

EC-400

සන්නායක කාබන් ෆයිබර්

EC-500

සන්නායක පොලියනිලීන්

EC-600

සන්නායක වර්ණකය

EC-420

දැන් අප හා සම්බන්ධ වන්න!